Vương Ruiz, Phó chủ tịch Công ty, tổ chức cuộc thảo luận đặc biệt và buổi phân tích.

Vương Ruiz, Phó chủ tịch Công ty, tổ chức cuộc thảo luận đặc biệt và buổi phân tích.

Tại 1:30p2 tháng Chín 10th,2009, phó chủ tịch của công ty Wang Ruiz, tổ chức một cuộc thảo luận về an toàn và cuộc phân tích về hoạt động sản xuất và thiết bị an toàn với tất cả nhân viên quản lý của hệ thống sản xuất.Vào cuộc họp, Phó Chủ tịch Vương nhấn mạnh rằng nhân viên của mỗi dòng sản xuất của mỗi hệ thống phải có "lệ;An toàn sản xuấtnhư nguyên tắc đầu tiên.Trước hết, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho mỗi máy sản xuất.Nhân viên phải chú ý đến việc cải thiện biện pháp an to àn cá nhân và bảo vệ an toàn cho mọi thiết bị.Rồi công ty và trói tay 399;Các mục tiêu s ản xuất có thể đạt được với mức độ hiệu quả cao nhất.

Tin liên quan
Theo phân loại
Liên lạc info@aulicetyre.com
+86-27-87775708
+86-13207128011
East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Lấy một Quote
Vương Ruiz, Phó chủ tịch Công ty, tổ chức cuộc thảo luận đặc biệt và buổi phân tích. East New District, Yangxin Industrial Zone, Huangshi, Hubei, China
Vương Ruiz, Phó chủ tịch Công ty, tổ chức cuộc thảo luận đặc biệt và buổi phân tích. info@aulicetyre.com Vương Ruiz, Phó chủ tịch Công ty, tổ chức cuộc thảo luận đặc biệt và buổi phân tích. +86-27-87775708